• Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Wystarczy rejestracja w CEIDG i w zasadzie możemy prowadzić działalność, gdyż urząd miasta zawiadomi właściwy urząd skarbowy, statystyczny i komórkę ZUS. Oczywiście rejestrację VAT, koncesję czy dodatkowe zgłoszenie w ZUS musimy już zrobić sami.

Łatwość prowadzenia działalności jest jednak obarczone ogromnym ryzykiem – odpowiedzialnością. Za długi odpowiadamy majątkiem osobistym, a także majątkiem wspólnym małżonków.

Stąd wielu przedsiębiorców, zwłaszcza gdy biznes rozrósł się na dość dużą skalę, pragnie zmienić formę działalności gospodarczej. Założenie spółki osobowej i aport przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem trudnym, nie zawsze możliwym do przeprowadzenia i problematycznym, pod kątem cesji umów związanych z działalnością. Stąd rozwiązaniem posiadającym duże znaczenie gospodarcze, jest przekształcenie działalności w Spółkę z o.o. Niewątpliwą zaletą tego przedsięwzięcia, jest przeniesienie wszystkich praw na nowo założony podmiot – Spółkę z o.o. Co do zasady Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 5842 ksh).

Aby przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o., koniecznym jest sporządzenie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Dołączyć należy do niego:

  1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  2. projekt aktu założycielskiego (statutu);
  3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
  4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1.

Tak sporządzony plan przekształcenia poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta, powołanego przez sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Następnie koniecznym jest oświadczenie oświadczenia o przekształceniu, powołanie organów spółki, zawarcie umowy spółki. W praktyce te trzy czynności podejmuje się podczas jednej wizyty u notariusza. Nie jest możliwym przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet.

Ostatecznie należy złożyć  wniosek o wpis w KRS przekształconego podmiotu, a po skutecznym wpisie należy złożyć odpowiednie zgłoszenia w ZUS i urzędzie skarbowym. Z punktu widzenia praktyki, pamiętać należy że przedsiębiorca otrzyma nowe nr NIP i REGON, a także nr wpisu w KRS. Tak powstały podmiot kontynuuje biznes prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

2017-11-13T21:14:15+00:00

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat

Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w materialnym prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

SN ADWOKACI
ul. Baczyńskiego 12
41-203 Sosnowiec

tel.: 32-307-63-19
mail: sekretariat@snkancelaria.pl

KONTAKT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śliwowski i Nowak Adwokaci spółka partnerska moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Śliwowski i Nowak Adwokaci spółka partnerska oferty. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Śliwowski i Nowak Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 12 oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.