Ceny transferowe od 1.01.2017r.

Czas czytania: 3 min

Ceny transferowe od 1.01.2017r.

Ceny transferowe budzą od lat uzasadnione obawy przedsiębiorców przeprowadzających transakcje z tzw. podmiotami powiązanymi. Jednym z kluczowych pytań, jakie pojawiają się w tym kontekście, jest podstawowe zagadnienie – kiedy powstaje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Na wstępie wyjaśnić trzeba, że ceny transferowe dotyczyć będą ograniczonej grupy podmiotów gospodarczych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (zarówno CIT jak i PIT) będziemy tutaj mówić o podmiotach dokonujących transakcji  (bądź ujmującymi w księgach rachunkowych inne rodzaje transakcji) z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami  dokonującymi, zapłaty należności na rzecz podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).

Jednocześnie od początku roku 2017 ustawodawca, nowelizując ustawę w zakresie cen transferowych, ograniczył obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych. Podmioty te jeżeli dokonują transakcji pomiędzy sobą w pierwszej kolejności zwracają uwagę na swoje obroty, gdyż obowiązek sporządzania dokumentacji, dotyczy podmiotów których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 2 000 000 euro. W razie spełnienia tego warunku dokumentację sporządza się dla transakcji, których wartość przekracza 50 tyś euro, plus 5 tyś euro za każdy mln przychodu. Jednocześnie ustawodawca wprowadził dwa kolejne progi dla podmiotów, których przychody przekraczają 20 mln euro oraz 100 mln euro. W przypadku tych pierwszych limit transakcji wynosi 140 tys euro powiększany o 45 tys euro za każde 10 mln przychodów, a w przypadku tych drugich podmiotów limit wartości transakcji wynosi 500 tys euro. Wraz z wzrostem progu obrotów wzrasta ilość elementów jakie dokumentacja cen transferowych musi zawierać.

Ustawodawca jednocześnie zabezpieczył się na okoliczność zaniżenia wartości transakcji w taki sposób aby nie wypełniać limitów do sporządzenia dokumentacji. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej  organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, w sytuacji gdy podatnik nie spełnia limitów wskazanych powyżej. W takiej sytuacji podatnik ma 30 dni na przedłożenie dokumentacji organowi podatkowemu, co stanowi wydłużenie terminu 7 dniowego na przedłożenie dokumentacji, w przypadku gdy podatnik ma obowiązek taka dokumentację posiadać.