Kontrola podatkowa Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Kontrola podatkowa

Nic nie umknie ich uwadze

Czas czytania: 4 min

WSTĘP: kontrola podatkowa

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci oferujemy profesjonalne wsparcie w trakcie trwania kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa to doświadczenie niezwykle stresujące dla każdego podatnika niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Aktywność biznesowa przedsiębiorstwa na rynku nierzadko niesie za sobą gro aspektów podatkowych. Im więcej pracy w podatkach i księgowości tym większe ryzyko błędu lub braków. Sprawne reagowanie na czynności podejmowane przez organy skarbowe wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Dlatego też warto mieć pod ręką specjalistę, który pomoże nam przejść przez poszczególne etapy kontroli podatkowej i ustrzeże nas przed niesłusznie naliczonymi podatkami.

Czym jest kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa – to czynności podejmowane z urzędu, które mają na celu sprawdzenie czy podatnik wywiązuje się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontroli podlega dokumentacja księgowa podatnika. Kontrola podatkowa będzie poprzedzona zawiadomieniem ZAW-K, które doręcza się kontrolowanemu. W zawiadomieniu kontrolowany otrzymuje informacje m.in. o zakresie kontroli, rodzaju sprawdzanego podatku oraz okresie objęty weryfikacją. Nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli podatkowej są podstawą do postępowania podatkowego. Co ważne, coraz częstszą praktyką jest tzw. kontrola krzyżowa, która polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów znajdujących się u kontrolowanego z dokumentami znajdującymi się u jego kontrahenta.

Jak sprawdzać może cię urząd skarbowy

Czynności podejmowane przez organy skarbowe mogą mieć formę:

Nabycie sprawdzającego – w trakcie takiej kontroli pracownik Krajowej Administracji Skarbowej zwykle działa „incognito”. Niejako klient pojawia się w Twoim punkcie sprzedaży by dokonać nabycia. Weryfikuje czy sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i czy wydany został paragon. Po czynnościach sprawdzających pracownik KAS zwykle wylegitymuje się i chce dokonać zwrotu towaru z paragonem. Warto pamiętać, że przepisy dokładnie regulują okoliczności zwrotu paragonu, warto znać zasady postępowania w takiej sytuacji, by w stresie nie popełnić błędu przed pracownikiem KAS.

Czynności sprawdzające – to działania dokonywane przez organy podatkowej pierwszej instancji, zwykle naczelnika urzędu skarbowego i celnego, dyrektora izby skarbowej lub celnej. Odbywają się w oparciu o posiadane przez urzędy dokumenty. Urzędy nie mają obowiązku informowania Cię o trwających czynnościach sprawdzających. Czynności te to m.in. sprawdzenia poprawności składanych deklaracji, analiza terminowości opłacania podatków, czy też weryfikacji danych i przedstawionych dokumentów. Na podstawie zebranych dokumentów organ wszcząć może kontrolę podatkową.

Postępowanie podatkowe – kontrola podatkowa, której efektem są nieprawidłowości w zakresie rozliczeń, przechodzi w postępowanie podatkowe. Postępowanie to ma na celu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z rozliczeniem lub wysokością należnego podatku oraz ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. Postępowanie podatkowe kończy się najczęściej wydaniem decyzji wyjaśniającej istotę sprawy.

Co obejmuje kontrola skarbowa

Kontrola celno-skarbowa – obejmuje m.in. przestrzeganie przepisów prawa celnego, przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, prawa dewizowego. Wykonywaniem kontroli celno-skarbowej zajmują się naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Tak jak w przypadku kontroli podatkowej, wynikiem kontroli celno-skarbowej jest raport, który zawierać może wykryte nieprawidłowości.

CO OFERUJEMY?

  • Pracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej
  • Reprezentacja podatnika w czynnościach sprawdzających
  • Monitorowanie czynności pod kątem ich zasadności oraz prawnej dopuszczalności
  • Przygotowanie odpowiedzi i pism wyjaśniających
  • Przygotowanie wniosków zabezpieczających interes podatnika
  • Reprezentację w toku przesłuchać strony i świadków oraz wizji lokalnej
  • Przygotowywanie i składanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń, odwołań

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00