Dokumentacja cen transferowych

Czas czytania: 4 min

Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest to opracowanie sporządzane w celu uzasadnienia celowości i rzetelności rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych (PIT oraz CIT) w obrocie występuje kilka podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Pod warunkiem spełnienia limitów określonych w ustawie, zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych są określone w ustawie grupy podmiotów. Będziemy tutaj mówić przede wszystkim o podmiotach powiązanych. Do tej kategorii zaliczamy też podmioty dokonujące transakcji z kontrahentami pochodzącymi z tzw. rajów podatkowych.

Kim są podmioty powiązane ?

Zgodnie z art. 11 (CIT) oraz art. 25(PIT) o podmiotach powiązanych będziemy mówić kiedy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewiduje że powiązania występują także, w sytuacji gdy jeden z podmiotów jest podmiotem zagranicznym.

Z powyższej definicji podlega wyłączeniu Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego bądź ich związki, z tym zastrzeżeniem że wyłączenie na gruncie ustawy CIT zostało formalnie wprowadzone od roku 2018.

Dokumentacja cen transferowych również dla firm rodzinnych

Ponadto definicja podmiotów powiązanych rozszerzona jest o powiązania rodzinne, powiązania ze stosunku pracy czy powiązania majątkowe  pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Dokumentacja cen transferowych przedstawiać ma zasady współpracy pomiędzy wskazanymi podmiotami oraz rodzaj łączących ich powiązań.

Badamy rodzaj powiązań

Najczęściej sytuacja ta będzie miała miejsce gdy pomiędzy podmiotami dochodzi do transakcji, a podmioty te są reprezentowane przez ta samą osobę, bądź osoby z najbliższej rodziny, ewentualnie gdy jeden podmiot ma udziały w drugim podmiocie. W przypadku powiązań osobowych rodzinnych, za powiązanie uznaje się pokrewieństwo bądź powinowactwo do drugiego stopnia (przykładowo: małżonek, teściowie, rodzeństwo, wnuki). W przypadku posiadania udziału w drugim podmiocie mowa jest o posiadaniu kapitału w wysokości 25%.

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Przed rokiem 2017 limit ten był dużo mniejszy bo wynosił tylko 5%. Należy tutaj pamiętać, że na potrzeby powiązań koniecznym jest weryfikacja także pośredniego udziału w kapitale innego podmiotu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. występują trzy podmioty i pierwszy posiada udziały w drugim a drugi w trzecim. Oznacza to że pierwszy posiada pośrednio udziały w trzecim podmiocie. W takiej sytuacji do określenia ilości posiadanych udziałów przyjmuje się wartość niższą posiadanych udziałów, natomiast gdy wartości te są równe to przyjmuje się dokładnie ta wartość.

Dokumentacja cen transferowych nie tylko z firmami powiązanymi

Drugą grupą podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych po spełnieniu ustawowego limitu, są przedsiębiorcy dokonujący transakcji bądź zawierający umowy spółki czy wspólnego przedsięwzięcia z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Podsumowanie

Praktyka wskazuje, że katalog podmiotów powiązanych jest dość szeroki, a zdarzają się sytuacje gdzie podmioty współpracujące ze sobą, nawet nie uświadamiają sobie faktu powiązań. Dlatego zaleca się bardzo ostrożną weryfikację kontrahentów, pod kątem powiązań pomiędzy przedsiębiorcami. Dokumentacja cent transferowych jest coraz częściej kontrolowana przez administrację skarbową, a Ministerstwo Finansów posiada osobny serwis internetowy, poświęcony temu zagadnieniu http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1

Dokumentacja cen transferowych wymaga profesjonalnego przygotowania i może uchronić przed poważnymi konsekwencjami, w tym 50 % dodatkowego wymiaru podatku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą https://snkancelaria.pl/ceny-transferowe/.