Podatek od powierzchni komercyjnych

Czas czytania: 3 min

Podatek od powierzchni komercyjnych

Od 01.01.2018r. w ustawie CIT wprowadzono nowy podatek od centrów handlowych.

Sklepem wielkopowierzchniowym jest środek trwały którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

  1. a) centrum handlowe,
  2. b) dom towarowy,
  3. c) samodzielny sklep i butik,
  4. d) pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania podyktowane jest tym, iż w wielu przypadkach podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują dochody w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Oznaczać to może wykorzystywanie przez podatnika działań optymalizacyjnych. Z punktu widzenia budżetu państwa sytuacja taka jest nieakceptowalna i wiąże się z podjęciem działań mających na celu zminimalizowanie takich możliwości.

Co jest ważne podatek nie będzie wpływał na podmioty regularnie wpłacające zaliczki na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości, gdyż kwota podatku wpłaconego podlegać będzie od miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Jakie są podstawowe założenia nowego podatku?:

  1. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Stawka podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
  2. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek, o którym mowa w ust. 1, i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.
  3. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.
  4. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku, , jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek, o której mowa w art. 25, za dany miesiąc.
  5. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 19 za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.
  6. Podatek nie ma zastosowania do środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16c pkt 5 (zawieszenie bądź zaprzestanie działalności). Podatek nie ma także zastosowania do środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Z tego wynika, że podatek dotyczyć będzie tylko posiadaczy dużych centrów handlowych, a także budynków biurowych. Podmioty te będą musiały wpłacać podatek o ile nie będą odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy wg zasad ogólnych, w odpowiedniej wysokości, tak aby zaliczki te kompensowały wysokość nowego podatku.