Rejestracja VAT 2017

Czas czytania: 4 min

Rejestracja VAT 2017

Rejestracja na potrzeby podatku VAT jest niezwykle istotną czynnością, która mimo swojego ściśle technicznego charakteru, pociąga za sobą daleko idące skutki podatkowe.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny (w niektórych przypadkach muszą) zarejestrować się jako podatnicy VAT. Każdy podatnik przy okazji rejestracji VAT może zarejestrować się jako tzw. podatnik czynny bądź zwolniony. Obligatoryjnie rejestracji VAT na formularzu VAT-R dokonać muszą dokonać m.in. podmioty świadczące usługi prawnicze oraz zasadniczo przedsiębiorcy, u których roczny obrót przekracza kwotę 200.000 zł.

Co prawda rejestracja VAT jest tylko czynnością techniczną, która nie decyduje o faktycznym statusie podatnika, jednak jej praktyczne znaczenie jest daleko bardziej istotne. Rejestracja VAT umożliwia bowiem tak naprawdę prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrahenci podmiotu nie zarejestrowanego, jako czynny podatnik VAT nie będą chcieli nawiązać z nim współpracy, bowiem istnieje ryzyko, że nie mogliby oni odliczyć podatku VAT od niezarejestrowanego podatnika. Dodatkowo w dobie elektronizacji dostępna jest wyszukiwarka czynnych podatników VAT, dlatego każdy kontrahent może w prosty sposób sprawdzić czy podatnikiem dokonał rejestracji VAT.

Dla dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych konieczna jest rejestracja podatnika unijnego (rejestracja VAT UE). Po przeprowadzeniu rejestracji VAT UE podatnik wpisywany jest do specjalnego rejestru podatników wspólnotowego podatku od wartości dodanej, a dzięki temu może dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów oraz świadczyć usługi na terenie UE. Konieczność rejestracji VAT UE może być również związana np. z nabyciem od podatnika unijnego usług elektronicznych (np. szablon strony internetowej bądź pozycjonowanie strony). Rejestracja VAT UE trwa tyle samo co standardowa, ponieważ dokonywana jest poprzez zaznaczenie dodatkowej opcji w formularzu VAT-R.

Procedura rejestracji VAT w 2017 r. została uzupełniona o procedurę weryfikacji rzeczywistej działalności. W ramach tych czynności po złożeniu formularza VAT-R urząd weryfikuje, czy podatnik posiada rzeczywistą siedzibę, środki techniczne do prowadzenia działalności oraz czy zalega ewentualnie z zapłatą podatków. Po dokonaniu tych czynności urząd skarbowy właściwy dla siedziby (bądź miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych) dokonuje rejestracji VAT, a jeżeli była zaznaczona taka opcja również jako podatnika VAT UE. Czas trwania procedury rejestracji VAT i rejestracji VAT UE jest różny w zależności od danego urzędu i może trwać od ok 1 miesiąca do nawet 3 miesięcy. Uwaga w przypadku rejestracji VAT w 2017 r. wprowadzono możliwość odmowy wpisu jako podatnika VAT bez konieczności powiadamiania wnioskodawcy, jeżeli:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje, lub

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

W takim przypadku możliwa jest jednak rejestracja do VAT z datą wsteczną. Podatnik może złożyć do właściwego naczelnika skarbowego wniosek o rejestrację do VAT z datą wsteczną, a naczelnik go uwzględni, jeżeli podatnik udowodni, że prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą oraz składał deklaracje VAT (bądź niezwłocznie je złoży). W takim wypadku rejestracja dokonana będzie z pierwotną datą złożenia formularza VAT-R.

Jak widać proces rejestracji VAT mimo, że ma charakter techniczny, to również wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a brak rejestracji do VAT może skutkować fiaskiem prowadzonej działalności już na jej początku.