Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czas czytania: 3 min

Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Wystarczy rejestracja w CEIDG i w zasadzie możemy prowadzić działalność, gdyż urząd miasta zawiadomi właściwy urząd skarbowy, statystyczny i komórkę ZUS. Oczywiście rejestrację VAT, koncesję czy dodatkowe zgłoszenie w ZUS musimy już zrobić sami.

Łatwość prowadzenia działalności jest jednak obarczone ogromnym ryzykiem – odpowiedzialnością. Za długi odpowiadamy majątkiem osobistym, a także majątkiem wspólnym małżonków.

Stąd wielu przedsiębiorców, zwłaszcza gdy biznes rozrósł się na dość dużą skalę, pragnie zmienić formę działalności gospodarczej. Założenie spółki osobowej i aport przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem trudnym, nie zawsze możliwym do przeprowadzenia i problematycznym, pod kątem cesji umów związanych z działalnością. Stąd rozwiązaniem posiadającym duże znaczenie gospodarcze, jest przekształcenie działalności w Spółkę z o.o. Niewątpliwą zaletą tego przedsięwzięcia, jest przeniesienie wszystkich praw na nowo założony podmiot – Spółkę z o.o. Co do zasady Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 584ksh).

Aby przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o., koniecznym jest sporządzenie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Dołączyć należy do niego:

  1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  2. projekt aktu założycielskiego (statutu);
  3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
  4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1.

Tak sporządzony plan przekształcenia poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta, powołanego przez sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Następnie koniecznym jest oświadczenie oświadczenia o przekształceniu, powołanie organów spółki, zawarcie umowy spółki. W praktyce te trzy czynności podejmuje się podczas jednej wizyty u notariusza. Nie jest możliwym przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet.

Ostatecznie należy złożyć  wniosek o wpis w KRS przekształconego podmiotu, a po skutecznym wpisie należy złożyć odpowiednie zgłoszenia w ZUS i urzędzie skarbowym. Z punktu widzenia praktyki, pamiętać należy że przedsiębiorca otrzyma nowe nr NIP i REGON, a także nr wpisu w KRS. Tak powstały podmiot kontynuuje biznes prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.