Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Czas czytania: 3 min

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Wymarzone wakacje, bądź podróż służbowa mogą zostać zakłócone przez niedogodności związane opóźnieniem lub odwołaniem zaplanowanego lotu. Wzmożony ruch w transporcie lotniczym coraz częściej powoduje wystąpienie opóźnień, bądź w skrajnych przypadkach odwołanie lotu albo odmowę przyjęcia na pokład z uwagi na tzw. overbooking (sprzedanie większej ilości biletów niż liczba dostępnych miejsc na pokładzie samolotu). Pasażerowie takich lotów w sposób szczególny odczuwają niedogodności, ponieważ w większości wypadków nie mają oni możliwości wyboru alternatywnego środka transportu.

Uprawnienia pasażera

Ochroną praw pasażerów zajęły się organy Unii Europejskiej opracowując rozporządzenie Rady i Parlamentu nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Jest ono stosowane bezpośrednio w każdym kraju członkowskim.

Powyższy akt ustanawia prawo do pełnej informacji o statusie lotu ze strony linii lotniczych, a w przypadku opóźnienia niektórych lotów przyznaje uprawnienie do dodatkowych świadczeń w postaci zakwaterowania w hotelu oraz otrzymania bezpłatnych posiłków.

Dodatkowo omawiane rozporządzenie wprowadza zryczałtowane odszkodowania dla pasażerów, którym odmówiono wstępu na pokład bądź którym odwołano lot. Odszkodowanie w takim przypadku kształtuje się na poziomie:

  1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
  2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
  3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. 1) lub 2).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozszerzył powyższe prawo również na pasażerów lotów opóźnionych.

Należy jednak pamiętać, że prawo do odszkodowania przysługuje jedynie pasażerom, którzy odlatują z lotniska położonego na terytorium UE bądź też których podróż ma zakończyć się na lotnisku w jednym z krajów członkowskich.

Linia lotnicza może zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy udowodni że opóźnienie lub odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Procedura dochodzenia roszczeń

Pasażer może dochodzić swoich uprawnień na drodze administracyjnej lub cywilnej. Wybierając pierwszą możliwość należy skierować skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który może nałożyć na linię lotniczą obowiązek wypłaty odszkodowania. Od ostatecznej decyzji podjętej w postępowaniu administracyjnym służy skarga do sądu administracyjnego, co może w sposób znaczący wydłużyć okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania (nawet do kilku lat).

Korzystając ze ścieżki cywilnej pasażer winien w pierwszej kolejności wezwać linię lotniczą do dobrowolnej zapłaty, a w przypadku decyzji odmownej powinien skierować pozew do właściwego sądu powszechnego. Należy jednak pamiętać, że w wypadku tego typu roszczeń obowiązuje krótki okres przedawnienia wynoszący zaledwie 1 rok (patrz: uchwała Sąd Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 111/16).

Kancelaria SN Adwokaci oferuje swoim klientom pomoc w uzyskaniu odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot.